Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

83BV
Handelsnaam: olli
Mallaardstraat 37, 9400 Ninove
info@olli-matras.be
BE0763678228
(RPR Dendermonde)

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van 83BV, een BV met maatschappelijke zetel te Mallaardstraat 37, 9400 Ninove, BTW BE0763678228, RPR Dendermonde (hierna 'olli') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van olli moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door olli aanvaard zijn.

Onze Voorwaarden kunnen eenzijdig en op eender welk tijdstip gewijzigd worden.

Het productaanbod van 83 BV is geldig voor iedereen woonachtig te België.

Onze producten zijn enkel bestemd voor ‘normaal’ gebruik.

In geval 83 BV zich om objectieve redenen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: het niet meer voorradig zijn van bepaalde artikelen of delen van een product) niet in staat acht om de bestelling uit te voeren zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht binnen de 5 werkdagen na bestelling. Reeds overgemaakte bedragen zullen in dat geval integraal worden teruggestort binnen een redelijke termijn van 10 werkdagen na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

83 BV behoudt zich het recht om leveringsmethodes aan te passen, leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering zonder opgave van reden.

De verkoopovereenkomst komt pas tot stand na het doorlopen van het volledige bestelproces, mits het afronden van de betaalprocedure (inclusief acceptatie door de financiële instelling van enerzijds de consument en anderzijds 83 BV) van het aangekochte product en na ontvangst van de bevestigingsmail verstuurd door olli (83 BV) (zelfs wanneer ontvangen in uw SPAM folder). Indien de betaalinstelling de betaling weigert kan 83 BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige of ‘niet’ levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijs omvat ook telkens de verzendkosten van het product.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

83 BV behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande communicatie.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden olli niet. olli is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. olli is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door olli. olli kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de consument meerderjarig zijn. Indien dit niet het geval is moet deze zich laten bijstaan door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger en zal de aankoop ook gebeuren op naam van deze laatste.

Bestellingen bij 83 BV kunnen enkel via de website geplaatst worden door het toevoegen van de gekozen artikelen aan een winkelmandje. Na het aanvaarden van de Voorwaarden kan de klant doorgaan naar de check-out pagina. Hier moeten alle nodige adresgegevens ingevuld worden. Er wordt ook steeds een overzicht van de bestelling getoond alvorens deze moet worden bevestigd. Hier zijn ook nog aanpassingen mogelijk. Op de betaalpagina kan de klant de juiste betaalvorm kiezen, alle nodige betaalinformatie aanvullen en zijn bestelling nogmaals nakijken.

Eens de aankoopprocedure werd doorlopen en het product is betaald is de aankoop definitief.

De bestelling is pas definitief als 83 BV de betaling heeft ontvangen en de klant een bevestiging heeft gekregen. Indien de betaling niet bevestigd wordt binnen de 2 werkdagen wordt de bestelling nietig verklaard en de overeenkomst ontbonden.

83 BV behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren indien er een vermoeden van fraude is of andere tekortkomingen worden vastgesteld.

De aankoop via de webshop is sluitend en kan enkel teniet worden gedaan onder het standaard herroepingsrecht van 14 dagen of binnen de periode van 100 nachten proefslapen mits het naleven van de voorwaarden zoals duidelijk op de retourpagina omschreven.

Eens de bestelling geplaatst en afgerond is wordt het aangekochte product uit onze stock gehaald en klaargemaakt voor verzending door onze transporteur. Het aangekochte product hebt u normaal gezien binnen de 5 werkdagen bij u thuis.

Bij een aankoop via de webshop van 83 BV kan er enkel online betaald worden via de betaalmiddelen zoals hieronder vermeld. Dit zijn tevens ook de enige mogelijke betaalmiddelen die ter beschikking worden gesteld. Betalingen worden direct uitgevoerd aan het einde van het bestelproces. Uitgestelde betalingen zijn niet mogelijk.

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:
- Kredietkaart (Mastercard, Visa, AmericanExpress)
- Bankkaart (Bancontact, Maestro)

Voor de verwerking van alle betaaltransacties doet 83 BV beroep op Mollie (https://www.mollie.com/be) als externe en betrouwbare partner. De gegevens van de consument die worden ingevoerd in het kader van een financiële transactie worden enkel uitgewisseld tussen onze betaalpartner en de door consument gekozen financiële instelling. Alle online betalingen gebeuren via beveiligde protocollen.

Op alle betalingen zijn de algemene voorwaarden van onze externe betaalpartner Mollie van toepassing. Deze draagt als enige de verantwoordelijkheid met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen. Via deze link kan de inschrijving van Mollie B.V. in het financiële register van ‘De Nederlandsche Bank’ teruggevonden worden.

olli is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle aangekochte producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres bij bestelling (mits dit adres zich op het Belgische grondgebied bevindt).

Foutief doorgegeven gegevens van de consument vallen onder zijn verantwoordelijkheid en kan aanleiding geven tot extra kosten.

De producten worden geleverd door onze externe transportpartner en binnen een redelijke termijn van 5 werkdagen na ontvangst van betaling tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. Bij het overschrijden van deze termijn wordt u door onze transporteur op de hoogte gebracht.

Mocht de levertermijn met meer dan 10 werkdagen overschreden worden (zonder overmacht) wordt de consument op de hoogte gebracht en kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden.

De aangegeven leveringstermijn is louter ter indicatie, niet bindend en kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
83 BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige of niet levering door de transporteur.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan olli.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door olli was geboden.

Artikel 5bis: Overmacht

83 BV kan zich op overmacht beroepen indien het (tijdelijk of definitief) in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenis uit te voeren door een wijziging van omstandigheden die niet aan 83 BV toe te rekenen is.

In geval van overmacht of laattijdige levering kan de klant geen aanspraak maken om op het even welke schadevergoeding door het niet naleven van de contractuele verplichtingen.

Er is wel een onderscheid tussen een tijdelijke en een definitieve onmogelijkheid om te presteren:

Tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming
Indien de overmacht slechts leidt tot een tijdelijke onmogelijkheid om een contractuele verplichting uit te voeren, dan wordt de uitvoering opgeschort voor de duur van de overmacht.

Definitieve onmogelijkheid tot nakoming
Indien de overmacht echter leidt tot een definitieve onmogelijkheid om een contractuele verplichting na te komen, wordt de schuldenaar (definitief) bevrijd van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De financiële schade wordt in dit geval gedragen door de schuldeiser.

Onder overmacht worden onder meer begrepen, maar zijn niet enkel beperkt tot: oorlog, stakingen, lock out, ziekten, pandemieën (zoals bvb CoViD-19), personeelstekorten, organisationele omstandigheden van de firma, inbeslagname, natuur-en weersomstandigheden, brand, braak van machines, gebrek aan grondstoffen, vertragingen of faillissementen bij leveranciers, ….

Gevallen van overmacht geven 83 BV en de consument het recht om de nakoming van verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder het verschuldigd zijn van schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van olli.

In dit geval worden de producten steeds direct afgerekend bij aankoop dus kan hierover geen discussie bestaan.

Mochten de betalingsmodaliteiten wijzigen kan deze clausule alsnog van toepassing worden.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van olli te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij olli.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :
- waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
- waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 83BV-olli , Mallaardstraat 37-9400 Ninove, info@olli-matras.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Formulier: klik hier
Bijkomende info: klik hier

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 83BV heeft meegedeeld, overhandigen aan 83BV of diens transporteur. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Wij zullen de goederen afhalen. olli zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt olli zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 83BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat 83BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door 83BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

83BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing in het geval van onderstaande context:
• Heb je reeds eerder een bestelling gedaan bij olli en een matras teruggestuurd tijdens de periode van proefslapen, dan vervalt het recht van retour voor een nieuwe aankoop en valt deze aankoop onder het herroepingsrecht (en kan er dus geen gebruik meer gemaakt worden van het retourrecht binnen de 100 dagen proefslapen)
• Bij de gelijktijdige aankoop van meerdere matrassen op hetzelfde adres of door dezelfde persoon valt slechts 1 matras onder de ‘retour bij proefslapen’- context. De overige matrassen vallen dan onder het herroepingsrecht van 14 dagen.
• De matras, matrasbeschermer of het hoofdkussen dat werd besteld bevindt zich nog steeds in de ongeopende originele verpakking en in zijn oorspronkelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd.
• Bij sterke vermoedens of waarschijnlijkheid van fraude, kwaadwilligheid of bestellingen geplaatst zonder koopintentie vervalt het recht van herroeping.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Al onze producten vallen onder de Belgische wettelijke garantie van 2 jaar waaraan, enkel voor onze matras, een commerciële garantie door 83 BV wordt toegevoegd van 10 jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst via info@olli-matras.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan olli.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant olli zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

In geval van een rechtsgeldig uitgeoefende klacht of garantie-aanspraak heeft de consument recht op herstel of kosteloze vervanging van zijn product (in het geval van wettelijke garantie). In het geval van de commerciële garantie is er een degressieve garantie-formule van toepassing.
Voor al onze garantiebepalingen gelieve onze garantie pagina te raadplegen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van olli is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0477 06 83 47, via e-mail op info@olli-matras.be . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

83 BV doet zijn uiterste best om zijn klanten 100% tevreden te stellen.
Mochten er toch klachten zijn betreffende producten en/of diensten kunnen deze eventuele klachten aan 83 BV schriftelijk kenbaar gemaakt worden via info@olli-matras.be en dit binnen een redelijke termijn van 100 dagen na aankoop van het product. Dit is tevens ook de termijn die we hanteren voor het proefslapen. Wij doen al het mogelijke om deze klacht binnen de 10 dagen te behandelen.

Indien u na herhaaldelijke klachten toch geen gehoor zou vinden kunnen deze ook kenbaar gemaakt worden via de consumenten-ombudsdienst. North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 1 1000 Brussel - Telefoon: 02 702 52 00 mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het buitengerechtelijk klachten- en geschillen platform voor consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce. Hiervoor kan alle nodige info teruggevonden worden via deze website van de Belgische overheid

Alle geschillen die verband houden met het gebruik van de website of overeenkomsten gesloten met 83 BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement van onze hoofdzetel. Op alle overeenkomsten die afgesloten worden met 83 BV is enkel het Belgische recht van toepassing.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover olli beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt olli zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, 83BV respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:
Voor klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie ontstaan door uw aankoop, voor direct marketing (het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. En voor het verstrekken van eventuele bijkomende nuttige informatie.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 83BV – Olli, Mallardstraat 37, 9400 Ninove, info@olli-matras.be , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot 83BV – Olli, Mallardstraat 37, 9400 Ninove, info@olli-matras.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van 83 BV voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met 83 BV voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van 83 BV, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. 83 BV zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 83BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van olli. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.